PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad XVII sesji Rady Miasta
03-10-2019  administrator893

Zapraszamy do śledzenia transmisji z XVII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 3 października br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.

Transmisja z obrad XVII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 20.08.19r., 22.08.19r., 29.08.19r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2019., przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
8. Wybory ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2020-2023:

 • powołanie komisji skrutacyjnej,
 • przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach na ławników,
 • przedstawienie opinii o kandydatach na ławników przez zespół powołany do zaopiniowania kandydatów na ławników,
 • przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2020-2023

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
 • zmian w budżecie na 2019 rok,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego,
 • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/300/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 października 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
 • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2019r.,
 • zmiany aglomeracji Myszków,
 • zamiaru likwidacji Filii nr 3 i Filii nr 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie,
 • odwołania Skarbnika Miasta Myszkowa,
 • powołania Skarbnika Miasta Myszkowa.

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook