button_UE-02.jpg
b2.png
b3.png
fixmystreet4.jpg
b5.png
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Banerek-powietrze.png
EcoHarmonogram_baner_maly.png
baner-budzet_obywatelski_baner2.jpg
KARTA DR.jpg
MYSZKOW_BANNEREK_MALY2.jpg
Kronika_Myszkowa_banerek.jpg
ITVMyszkow.jpg
PL EN DE RU
 
SIP.png
Portal
grafika
Przyroda
15-09-2014  Administrator

Miasto Myszków położone na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej, w Obniżeniu Górnej Warty (mapa). Mezoregion ten jest subsekwentną bruzdą ciągnącą się u podnóża kuesty Wyżyny Częstochowskiej (na północnym - wschodzie) i Progu Woźnickiego (na południowym - zachodzie). Obniżenie to zostało wycięte przez procesy erozyjne w strefie mało odpornych osadów dolnojurajskich i górnotriasowych (iły rudonośne). Utwory te zostały przykryte piaskami i glinami plejstoceńskimi, co zdecydowało o nadaniu tej krainie cech płaskiej równiny aluwialno - proluwialnej, urozmaiconej niewielkimi pagórkami denudacyjnymi. Na terenie Myszkowa występuje duże nagromadzenie złóż surowców mineralnych. Historia ich wydobycia sięga ubiegłego stulecia. Największe znaczenie ma tu złoże polimetaliczne (Mo-W-Cu), węgiel brunatny oraz torfy; z surowców skalnych na uwagę zasługują brekcje węglanowe, glinki ceramiczne oraz kruszywa. Na terenie Myszkowa dominują gleby bielicowe, brunatne i bagienne.

Obniżeniem przepływa Warta z południowego-wschodu na północny - zachód. Jest ona krajobrazową osią Myszkowa. Dolina Warty jest najmłodszym elementem rzeźby; w jej obrębie występują trzy powierzchnie terasowe. Sieć wodną miasta uzupełniają dopływy Warty, z których najważniejsze, to: Potok Parkoszowicki, Czarna Struga z Potokiem Jaworznickim i Potok Budzisko (prawobrzeżne) oraz kilka mniejszych bezimiennych lewobrzeżnych. Ważnym elementem w krajobrazie miasta są zbiorniki wodne. Jeden z nich o wielofunkcyjnym charakterze jest położony w centrum, pozostałe, to głównie stawy hodowlane, które są zlokalizowane we wschodniej części miasta.

Pod względem klimatycznym Myszków należy do dzielnicy częstochowsko-kieleckiej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,50 -8,00 C.; średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą 744 mm; pokrywa snieżna zalega 50-80 dni, a długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni.

Ze względu na zróżnicowaną budowę geologiczną i rzeźbę terenu oraz łagodny klimat świat roślin i zwierząt jest bogaty i urozmaicony.
Na terenie Myszkowa występują dwa zasadnicze typy krajobrazu, z których każdy charakteryzuje się swoistym rysem florystyczno-faunistycznym. Pierwszy obejmuje tereny w południowo-zachodniej części miasta w pobliżu Będusza i Mrzygłódki, przylegający do zbudowanego z wapieni triasowych Garbu Tarnogórskiego. Są to tereny w dużej części odlesione, z charakterystycznym układem pól, łąk i zarośli śródpolnych, tzw. "czyżni", utworzonych głównie z tarniny oraz głogów i róż. Na miejscach suchych i silnie nasłonecznionych występują fragmenty roślinności murawowej.

Ekosystemy zaroślowe i murawowe stanowią miejsce występowania licznych rzadkich gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków i owadów. Nad brzegami potoków oraz w źródliskach zachowały się niewielkie powierzchnie podmokłych łąk, na których występuje m. in. podlegający całkowitej ochronie prawnej pełnik europejski. Pozostała część miasta położona jest w dolinie Warty. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest obecność licznych zbiorników i cieków wodnych, podmokłych łąk i torfowisk.

Najciekawszymi z przyrodniczego punktu widzenia terenami są: dolina Warty w pobliżu Nowej Wsi Żareckiej, gdzie zachował się prawie naturalny układ biocenoz, z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami zwierząt i roślin, m. in. storczyków oraz rozległy kompleks leśny we wschodniej części miasta, w pobliżu przysiółków Pohulanka, Bory, Czworaki i Helenówka.

W omawianym kompleksie dominują głównie bory sosnowe, a w obniżeniach terenowych spotykane są często podmokłe łąki oraz torfowiska niskie i przejściowe. W licznych zbiornikach wodnych, potokach i rowach melioracyjnych występuje interesująca roślinność wodna i szuwarowa; żyje tam wiele gatunków płazów. Tereny te są penetrowane przez ptactwo wodne i bociany. Stwierdzono tu występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, m. in. konwalii majowej i widłaka goździstego.

Ze względu na unikalne wartości przyrodnicze niektóre fragmenty omawianego terenu w pełni zasługują na objęcie ochroną. W tym celu należy w pierwszym rzędzie doprowadzić do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz uregulowania gospodarki ściekowej. Bogate zasoby wody kryją się w głębi ziemi - pod miastem występuje główny zbiornik wód podziemnych (GZWP) Lubliniec - Myszków, który ze względu na odkryty na tym terenie charakter także jest narażony na zanieczyszczenie z powierzchni.

W tym świetle bardzo ważna jest ochrona istniejących zasobów wodnych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości wody na terenie miasta.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook